Menu

Algemene verkoopsvoorwaarden

Door het ondertekenen van de bestelopdracht, het aanvaarden van de levering of van de factuur verklaart de koper kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verbindt hij zich tot naleving ervan.

LEVERING

Alle goederen reizen uitsluitend op risico van de koper, zelfs indien de verzending franco gebeurt. Voor iedere levering van goederen en diensten worden vervoer- en verpakkingskosten aangerekend in functie van het gewicht, de afstand en de wijze van verzending.
Door ons opgegeven leveringstermijnen worden steeds vrijblijvend verstrekt. In geen geval zal het overschrijden van deze termijnen door de koper kunnen ingeroepen worden als reden voor de ontbinding van zijn bestelling of voor het aanrekenen van een schadevergoeding.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot bij volledige betaling van de overeenstemmende factuur.

KLACHTEN

Een klacht is slechts geldig wanneer zij ons binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven wordt meegedeeld.

WAARBORG

De verleende waarborg dekt uitsluitend fouten van materieel, constructie of montage gedurende een periode van 1 jaar te rekenen vanaf de datum waarop het materieel ter beschikking van de koper gesteld wordt.
De waarborg beperkt zich tot de vervanging in het magazijn van de verkoper van ondeugdbaar bevonden onderdelen. De uiteindelijke beslissing tot aanvaarding van een waarborgaanvraag ligt onherroepelijk bij de fabrikant van de betrokken onderdelen.
Prestaties, onderhoudsproducten en verslijtdelen komen nooit in aanmerking voor waarborg.

BETALING

Onze facturen zijn betaalbaar te Oostende op ons adres, contant en zonder aftrek. Geen enkele weigering van betaling, hetzij van een gedeelte, hetzij van het totale factuurbedrag, op grond van een door de koper opgeworpen geschil of bij wijze van waarborg, wordt toegelaten, zelfs niet voor een beperkte periode.
Bij laattijdige betaling zal, zonder enige voorafgaande verwittiging, een intrest ten belope van 1,5% per maand verschuldigd zijn vanaf de 31ste dag volgende op de factuurdatum. Bovendien zal een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 vanaf diezelfde datum.
Voor de berekening van de intrest zal elke begonnen maand als een volledige maand aanzien worden.

BETWISTINGEN

Alleen rechtbanken van Oostende en Brugge zijn bevoegd voor betwisting die voortvloeien uit door ons geleverde goederen of diensten of verrichtingen met betrekking tot deze.

VOORSCHOTTEN OF WAARBORGEN

Wij behouden ons het recht om voorschotten of waarborgen te vragen van onze kopers.

AFWIJKINGEN OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene verkoopsvoorwaarden annuleren en vervangen alle hiermede tegenstrijdige of aanvullende bepalingen of voorwaarden vermeld op het aankooporder of op andere documenten van de koper. Afwijkingen op onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig mits uitdrukkelijke schriftelijke mededeling hiervan aan de koper.

Een gratis demo bij u op de vloer? Vraag hem meteen aan!